حامد مظاهریان ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت مسکن با خبرنگاران گفتگو کرد. ایشان گفتند این افزایش ملایم قیمت به سود خریداران مس...